• Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
Wijze van beoordeling en audit eisen voor uw kwaliteitsmanagementsysteem Afdrukken E-mail


De essentie van de beoordeling voor het verkrijgen van een certificaat is dat uw organisatie kan aantonen dat de kwaliteitsnormen binnen de organisatie zijn verankerd (geborgd) en dat de organisatie in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren.


Bij externe toetsing wordt in gekeken naar de volgende twee aspecten:
>> zijn de normen aantoonbaar geregeld?
>> zijn de normen effectief operationeel?


Zijn de normen aantoonbaar geregeld?
Er dient te worden aangetoond dat alle normen uit het schema zijn geregeld, behalve die normen die met redenen omkleed niet van toepassing zijn verklaard. De normen kunnen aantoonbaar zijn geregeld door procedures, protocollen, richtlijnen, afspraken in notulen van vergaderingen of overleggen, bijgehouden registraties, e.d. De organisatie kan hierin zelf keuzes maken, tenzij er in de norm expliciet om een procedure, richtlijn, reglement o.i.d. wordt gevraagd.


Zijn de normen effectief operationeel?
Effectief operationeel betekent dat de bepalingen uit het certificatieschema naar behoren worden toegepast en dat waar nodig de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt verbeterd. Dit kan worden geverifieerd door de actuele situatie te vergelijken met de vereiste situatie. Door middel van interviews met medewerkers op de verschillende niveaus, het inzien van registraties, verslagen, nota's, dossiers, e.d. wordt beoordeeld in hoeverre de activiteiten beheerst en volgens afspraak verlopen.

Indien de normen betrekking hebben op het professioneel handelen wordt niet het daadwerkelijke handelen getoetst, maar wordt gekeken of patientbesprekingen, werkoverleg, e.d. plaatsvinden en of de uitkomsten hiervan, indien nodig, hebben geleid tot verbeteringen. Met andere woorden: beoordeelt de organisatie het door haar gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en gebeurt dit op passende wijze?

De normen voor bereikbaarheid, privacy, e.d. worden beoordeeld door na te gaan of er interne afspraken en richtlijnen zijn en of informatie die voortkomt uit tevredenheidsonderzoek (bijvoorbeeld enquêtes) worden teruggekoppeld. Ook hier geldt uiteraard dat de uitkomsten indien nodig moeten hebben geleid tot verbeteringen.

De normen voor hygiëne, calamiteiten en arbeidsomstandigheden worden niet beoordeeld door toetsing van fysieke omstandigheden, maar er wordt nagegaan of toetsing heeft plaatsgevonden door andere bevoegde instanties, zoals de Inspectie SZW of een Arbodienst. Ook het toezicht op noodzakelijke verbeteringen is een zaak van deze instanties. Dit laat onverlet dat wanneer een auditor tijdens een audit een tekortkoming vaststelt in bovengenoemde aspecten, hij hierover kan rapporteren.